SOMEDAY Magazine

オンラインギャラリー雑誌「SOMEDAY Magazine」に参加しました。下記URLで見れます。僕は103ページ です。
sometimesmiyazaki.link/someday